Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 06/6 đến ngày 17/6/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C50
Học phần:
Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở
Năm học
2022

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 06/6 đến ngày 17/6/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh