Lịch học tập (điều chỉnh lần 3) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C51, từ ngày 15/4 đến ngày 28/4/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C51
Học phần:
Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...
Năm học
2022

Lịch học tập (điều chỉnh lần 3) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C51, từ ngày 15/4 đến ngày 28/4/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh