Lịch học tập (Điều chỉnh lần 05), Lớp TC LLCT C61, Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C61
Học phần:
Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương
Năm học
2024

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 05), Lớp TC LLCT C61, Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh