Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03), Lớp TC LLCT C63 (Học tại Trung tâm Chính trị huyện Ba Tri), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý (10/5/2024 - 30/5/2024)

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)
Học phần:
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03), Lớp TC LLCT C63 (Học tại Trung tâm Chính trị huyện Ba Tri), Từ ngày 10/5/2024 đến ngày 30/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh