Lịch học tập (điều chỉnh lần 02) Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 14/4 đến ngày 29/4/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD31
Học phần:
Triết học Mác Lênin
Năm học
2022

Lịch học tập (điều chỉnh lần 02) Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 14/4 đến ngày 29/4/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh