Lịch học lớp TC LLCT-HC C53, Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 17/10 đến ngày 26/10/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C53, Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 17/10 đến ngày 26/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh