Lịch học lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 02/3 đến ngày 16/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C52
Học phần:
Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 02/3 đến ngày 16/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh