Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh), Phần học: Một số kỹ năng trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 06/9 đến ngày 16/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C52
Học phần:
Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh), Phần học: Một số kỹ năng trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 06/9 đến ngày 16/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh