Lịch học lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C51
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh