Lịch học Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1). Từ ngày 15/6 đến ngày 29/6/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C51
Học phần:
Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..
Năm học
2022

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1). Từ ngày 15/6 đến ngày 29/6/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh