Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, từ ngày 17/10 đến ngày 31/10/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C51
Học phần:
Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, từ ngày 17/10 đến ngày 31/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh