Lịch học lớp TC LLCT-HC C50, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C50
Học phần:
Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C50, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh