Lịch học lớp TC LLCT GD32, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 20/3 đến ngày 29/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD32
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính tr
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT GD32, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 20/3 đến ngày 29/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh