Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 08/12/2023 đến ngày 04/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD32
Học phần:
Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 08/12/2023 đến ngày 04/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh