Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD32
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh