Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 15/5 đến ngày 29/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD32
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 15/5 đến ngày 29/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh