Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD32
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh