Lịch học lớp TC LLCT GD31 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 02/12 đến ngày 30/12/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD31
Học phần:
Xây dựng Đảng
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT GD31 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 02/12 đến ngày 30/12/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh