Lịch học lớp TC LLCT GD30, Phần học: MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT GD30, Phần học: MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh