Lịch học lớp TC LLCT GD30, Học phần: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 11/01/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT GD30, Học phần: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 11/01/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh