Lịch học lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 15/11 đến ngày 24/11/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 15/11 đến ngày 24/11/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh