Lịch học lớp TC LLCT C63, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)
Học phần:
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C63, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh