Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 15/3 đến ngày 27/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)
Học phần:
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 15/3 đến ngày 27/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh