Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; từ ngày 08/4 đến ngày 19/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)
Học phần:
Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; từ ngày 08/4 đến ngày 19/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh