Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 11/01 đến ngày 24/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)
Học phần:
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 11/01 đến ngày 24/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh