Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 16/01 đến ngày 26/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C62
Học phần:
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 16/01 đến ngày 26/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh