Lịch học lớp TC LLCT C62 (điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 15/5 đến ngày 23/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C62
Học phần:
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C62 (điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 15/5 đến ngày 23/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh