Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 18/12 đến ngày 27/12/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C61
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 18/12 đến ngày 27/12/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh