Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C61
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh