Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 16/01 đến ngày 29/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C61
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 16/01 đến ngày 29/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh