Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 04/3 đến ngày 15/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C60
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 04/3 đến ngày 15/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh