Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 08/4 đến ngày 22/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C60
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 08/4 đến ngày 22/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh