Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 20/02 đến ngày 28/02/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C60
Học phần:
Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 20/02 đến ngày 28/02/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh