Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 03/01 đến ngày 23/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C60
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 03/01 đến ngày 23/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh