Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 22/4 đến ngày 29/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 22/4 đến ngày 29/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh