Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 04/12 đến ngày 14/12/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 04/12 đến ngày 14/12/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh