Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 20/02 đến ngày 29/02/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 20/02 đến ngày 29/02/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh