Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 04/3 đến ngày 27/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 04/3 đến ngày 27/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh