Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh