Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 14/5 đến ngày 30/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Học phần: Xây dựng Đảng
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 14/5 đến ngày 30/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh