Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 27/4 đến ngày 23/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C58
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 27/4 đến ngày 23/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh