Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C58
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh