Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C58
Học phần:
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh