Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 30/3 đến ngày 26/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C58
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 30/3 đến ngày 26/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh