Lịch học lớp TC LLCT C57 (huyện Bình Đại) (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 22/11 đến ngày 05/12/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C57 (huyện Bình Đại) (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 22/11 đến ngày 05/12/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh