Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 14/2 đến ngày 27/2/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 14/2 đến ngày 27/2/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh