Lịch học lớp TC LLCT C56, Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 03/10 đến ngày 19/10/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C56
Học phần:
Kinh tế chính trị Mác Lênin
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C56, Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 03/10 đến ngày 19/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh