Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, từ ngày 05/9 đến ngày 20/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C56
Học phần:
Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, từ ngày 05/9 đến ngày 20/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh