Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 16/2 đến ngày 08/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C56
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 16/2 đến ngày 08/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh