Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 5), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 06/12 đến ngày 11/01/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C55
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 5), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 06/12 đến ngày 11/01/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh